Veelgestelde vragen

Om u op weg te helpen en eventuele vragen vooraf te beantwoorden…

Welk tarief hanteren jullie?

Met ingang van de maand juli 2023 is mr. Van der Weijst 32 jaar advocaat. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het basisuurtarief € 300,- ex. BTW. Het uurtarief wordt verhoogd met 21% BTW. Voortdurend wordt – veel – aandacht besteed aan permanente educatie.

Met ingang van 1 juli 2019 werden al niet langer verschotten in rekening gebracht die voorheen op 6% werden berekend. Onder verschotten vielen bijvoorbeeld kosten als: reis-, parkeer-, telefoon-, en portokosten (aangetekende post en aangetekend e-mailen); al die kosten worden niet apart gefactureerd. Verschotten zoals kosten van de deurwaarder, opgevraagde uittreksels en griffierechten worden zonder opslag aan u doorbelast. Daarvan ontvangt u separaat ook een specificatie.

Vermeld wordt nog dat het uurtarief van een advocaat vergeleken wordt met het zogenoemde Recofa-tarief (rechters-commissarissen in faillissementen). Het Recofa-tarief is het prijsniveau dat door rechters wordt vastgesteld voor curatoren. Dat zijn advocaten die faillissementen behandelen en afwikkelen.

In 2022 bedraagt het vastgestelde basisuurtarief voor curatoren € 229,60. Voor advocaten met weinig ervaring wordt het basistarief vermenigvuldigd met 0,8. Voor curatoren met meer dan 11 jaar ervaring met een factor 1,6, wat resulteert in een (basis)uurtarief alsdan van € 367,36.

Daar komt nog een aanvullende correctie op bij boedels met een bepaalde waarde. Vergeleken met dat Recofa-tarief is het tarief van mr. J.A.A. van der Weijst gezien diens ervaring van inmiddels 32 jaar – zonder meer – redelijk te noemen; ook in vergelijking met tarieven van kantoren in de Randstad.

Bij een nieuwe relatie kan het kantoor op grond van coulanceoverwegingen besluiten de eerste 20 minuten van het intakegesprek niet in rekening te brengen.

Betaalt de tegenpartij die kosten als de rechter mij in het gelijk stelt?
Indien er geprocedeerd wordt en u wint de procedure, dan wordt de wederpartij in de kosten veroordeeld. Die dient dan de volgende kosten te betalen: de griffierechten, de deurwaarderskosten, de getuigenkosten en een proceskostenveroordeling. Indien u de zaak verliest geldt het omgekeerde. Maar de kosten van uw advocaat hoeven slechts door de tegenpartij betaald te worden, indien de wederpartij misbruik van procesrecht maakt. Daarvan is sprake indien de eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.
Wat betaalt mijn verzekeraar?
We adviseren na te gaan of u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. In dat geval komen de kosten van de werkzaamheden van het kantoor voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekeraar, uiteraard afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden en tot het maximum dat is afgesproken. Het is dan gebruikelijk dat de kosten rechtstreeks aan uw rechtsbijstandsverzekeraar in rekening worden gebracht. Dat kan anders zijn voor de kosten die geen juridisch karakter hebben, zoals die van deskundigen.

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, ontheft die omstandigheid u niet van de tijdige betalingsverplichting van de in het kader van de behandeling van het dossier in uw zaak te zenden declaraties. U blijft gehouden tot tijdige en volledige voldoening van declaraties; hetgeen door een rechtsbijstandsverzekeraar aan het kantoor wordt voldaan strekt in mindering op hetgeen u verschuldigd bent. U wordt hier van op de hoogte gehouden.

Ingevolge de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie heeft te gelden dat deze hoogste Europese rechter de rechtsbijstandsverzekeraars ook in Nederland heeft verplicht om het recht op vrije advocaatkeuze van de cliënt te respecteren én daarvan de kosten te betalen aan die advocaat naar keuze. Als reactie op de arresten van het Europese Hof van Justitie inzake de vrije advocaatkeuze, hebben de rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland hun voorwaarden aangepast. Let daar op.

Hoe weet ik hoeveel tijd jullie aan mijn zaak besteden?

Het is gelet op de aard van de diensten waar de overeenkomst betrekking op heeft, voor de advocaat vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, het aantal uren te voorspellen dat nodig zal zijn om die diensten te verlenen en dus ook de totale daadwerkelijke kosten.

Het is niet doenlijk bij aanvang van uw zaak op voorhand een goede indicatie te geven van de totaal aan uw zaak te besteden tijd. Daarvoor zijn er te veel onzekere factoren. Wel wordt de tijd dagelijks nauwgezet en gespecificeerd naar verrichting bijgehouden. Het kantoor verlangt een algemeen voorschot van € 2.500,- welk bedrag met de einddeclaratie verrekend kan worden. Maandelijks, of bij arbeidsintensieve zaken: tweewekelijks, krijgt u bij uw declaratie tevens de specificatie van de verrichte werkzaamheden.

Het bijhouden van de tijdsbesteding gebeurt in tijdschrijfgroepen zoals onder andere: correspondentie, telefoongesprekken, bespreking, opstellen van proces- of overige stukken, studie van het dossier, processtukken, wet of literatuur, het bijwonen van een zitting, confraterneel overleg, e-mail, reistijd of het opstellen van een overeenkomst.

Het zenden van tussentijdse declaraties waarin de reeds gemaakte uren worden vermeld wordt geacht als voldoende informatie te gelden, ook voor consumenten.

Werken jullie ook op basis van no-cure-no-pay?
Nee. Bij de uitvoering van uw opdracht moet het kantoor zich aan de geldende regels houden. Dat zijn niet alleen de wettelijke regels, maar ook de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het is door de NOvA aan elke advocaat verboden om op grond van no-cure-no-pay te werken. De enige uitzondering geldt voor de behandeling van letselschadezaken en dan uitsluitend indien de aansprakelijkheid wordt ontkend. Hierover heerst een hardnekkig en wijd verbreid misverstand.
Kan ik de overeenkomst met het kantoor altijd opzeggen?
Ja, u kunt de overeenkomst steeds opzeggen. Als u de overeenkomst opzegt, bent u het overeengekomen loon met bijkomende kosten verschuldigd en ontvangt u daarvoor de einddeclaratie. Houd rekening met het feit dat door de opzegging van de overeenkomst het kantoor nog nadere kosten kan maken verband houdende met het beëindigen van de overeenkomst door u. Daarentegen kan het kantoor de overeenkomst alleen opzeggen als het daarvoor gewichtige redenen heeft of als er goede redenen zijn om de opdracht niet volgens uw uitdrukkelijke en specifieke wensen uit te voeren.
Kan ik bij jullie ook terecht voor een strafrechtzaak?
Nee, het kantoor verleent geen diensten op het gebied van strafrecht. We kunnen u doorverwijzen naar een in strafrecht geverseerde advocaat.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: weijst@advocaatvanderweijst.nl

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming