Download hier de stukken m.b.t. kort geding Viruswaarheid vs. de Nederlandse Staat

Veelgestelde vragen

Om u op weg te helpen en eventuele vragen vooraf te beantwoorden…

Welk tarief hanteren jullie?

Hierover zijn wij graag zo open mogelijk. Bij het eerste gesprek zullen wij dit direct bespreken, maar over de precieze kosten valt moeilijk een precies uitsluitsel te geven. De reden daarvan is dat er tijdsbesteding gemoeid is met uzelf maar ook met anderen, zoals de wederpartij, haar advocaat, de rechtbankmedewerkers, deurwaarders en anderen.

Met ingang van de maand juli 2021 is mr. Van der Weijst 30 jaar advocaat. Het basisuurtarief bedraagt €275,- ex. BTW. Het uurtarief wordt verhoogd met 21% BTW. Met ingang van 1 juli 2019 worden niet langer verschotten in rekening gebracht die voorheen op 6% werden berekend. Onder verschotten vielen bijvoorbeeld kosten aan telefoon-, telefax- en portokosten (ja zeker! De gerechten ontvangen nog steeds (fax)post), maar ook bijvoorbeeld de reis- en parkeerkosten die niet apart worden gefactureerd. Verschotten zoals kosten van de deurwaarder, opgevraagde uittreksels en griffierechten worden zonder opslag aan u doorbelast. Daarvan ontvangt u separaat ook een specificatie.

Bij een nieuwe relatie kan het kantoor op grond van coulanceoverwegingen besluiten de eerste 20 minuten van het intakegesprek niet in rekening te brengen.

Betaalt de tegenpartij die kosten als de rechter mij in het gelijk stelt?
Indien er geprocedeerd wordt en u wint de procedure, dan wordt de wederpartij in de kosten veroordeeld. Die dient dan de volgende kosten te betalen: de griffierechten, de deurwaarderskosten, de getuigenkosten en een proceskostenveroordeling. Indien u de zaak verliest geldt het omgekeerde. Maar de kosten van uw advocaat hoeven slechts door de tegenpartij betaald te worden, indien de wederpartij misbruik van procesrecht maakt. Daarvan is sprake indien de eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.
Wat betaalt mijn verzekeraar?
We adviseren na te gaan of u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. In dat geval komen de kosten van de werkzaamheden van het kantoor voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekeraar, uiteraard afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden en tot het maximum dat is afgesproken. Het is dan gebruikelijk dat de kosten rechtstreeks aan uw rechtsbijstandsverzekeraar in rekening worden gebracht. Dat kan anders zijn voor de kosten die geen juridisch karakter hebben, zoals die van deskundigen.

Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, ontheft die omstandigheid u niet van de tijdige betalingsverplichting van de in het kader van de behandeling van het dossier in uw zaak te zenden declaraties. U blijft gehouden tot tijdige en volledige voldoening van declaraties; hetgeen door een rechtsbijstandsverzekeraar aan het kantoor wordt voldaan strekt in mindering op hetgeen u verschuldigd bent. U wordt hier van op de hoogte gehouden.

Ingevolge de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie heeft te gelden dat deze hoogste Europese rechter de rechtsbijstandsverzekeraars ook in Nederland heeft verplicht om het recht op vrije advocaatkeuze van de cliënt te respecteren én daarvan de kosten te betalen aan die advocaat naar keuze. Als reactie op de arresten van het Europese Hof van Justitie inzake de vrije advocaatkeuze, hebben de rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland hun voorwaarden aangepast. Let daar op.

Hoe weet ik hoeveel tijd jullie aan mijn zaak besteden?
Het is niet mogelijk om op voorhand een goede indicatie te geven van de aan uw zaak te besteden tijd. Daarvoor zijn er te veel onzekere factoren. Wel wordt de tijd dagelijks nauwgezet en gespecificeerd naar verrichting bijgehouden en krijgt u daar altijd automatisch inzage in, doordat bij de declaratie een specificatie van de werkzaamheden wordt gevoegd. Het bijhouden gebeurt in tijdschrijfgroepen zoals onder andere: correspondentie, telefoongesprekken, bespreking, opstellen van proces- of overige stukken, studie van het dossier, processtukken, wet of literatuur, het bijwonen van een terechtzitting, confraterneel overleg, e-mail, reistijd of het opstellen van een overeenkomst.
Werken jullie ook op basis van no-cure-no-pay?
Nee. Bij de uitvoering van uw opdracht moet het kantoor zich aan de geldende regels houden. Dat zijn niet alleen de wettelijke regels, maar ook de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het is door de NOvA aan elke advocaat verboden om op grond van no-cure-no-pay te werken. De enige uitzondering geldt voor de behandeling van letselschadezaken en dan uitsluitend indien de aansprakelijkheid wordt ontkend. Hierover heerst een hardnekkig en wijd verbreid misverstand.
Kan ik de overeenkomst met het kantoor altijd opzeggen?
Ja, u kunt de overeenkomst steeds opzeggen. Als u de overeenkomst opzegt, bent u het overeengekomen loon met bijkomende kosten verschuldigd en ontvangt u daarvoor de einddeclaratie. Houd rekening met het feit dat door de opzegging van de overeenkomst het kantoor nog nadere kosten kan maken verband houdende met het beëindigen van de overeenkomst door u. Daarentegen kan het kantoor de overeenkomst alleen opzeggen als het daarvoor gewichtige redenen heeft of als er goede redenen zijn om de opdracht niet volgens uw uitdrukkelijke en specifieke wensen uit te voeren.
Kan ik bij jullie ook terecht voor een strafrechtzaak?
Nee, het kantoor verleent geen diensten op het gebied van strafrecht. We kunnen u doorverwijzen naar een in strafrecht geverseerde advocaat.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: [email protected]

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media