Privacy Statement Advocatenkantoor Van der Weijst

Algemeen

 • De advocatuur berust traditiegetrouw op vertrouwelijkheid en geheimhouding. Advocatenkantoor Van der Weijst hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw dossier, uw gegevens en alles wat met de dienstverlening rond uw zaak te maken heeft. Het kantoor zal telkens uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 • Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan cliënten. Een verwijzing naar de door het kantoor gehanteerde toepasselijke algemene voorwaarden treft u op de site aan.

Advocatenkantoor Van der Weijst respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 • Het advocatenkantoor is in de zin van de AVG/GDPR (EU) 2016/679 de verwerkings-verantwoordelijke.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.


Doel verwerking persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die u verstrekt worden alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn ge- of verkregen gebruikt, namelijk om als advocaat uw zaak zo goed mogelijk te behandelen. De door u als rechtzoekende verstrekte gegevens aan het kantoor die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening, zullen niet worden verwerkt.
 • De onderstaande gegevens die u verstrekt via een gesprek of bespreking, de email of per telefoon zullen worden verzameld:
  a. naam, bedrijfsnaam, gegevens van de rechtspersoon, uittreksel Handelsregister;
  b. adres, woonplaats, land en postcode gegevens;
  c. geslacht;
  d. telefoonnummer, vast, mobiel, faxnummer;
  e. geboortedatum en geboorteplaats;
  f. e-mailadres;
  g. financiële gegevens, IBAN bankrekeningnummer;
  h. identiteitsgegevens, aan de hand van identiteitsbewijs;
  i. taalkeuze;
  j. andere gegevens.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het innen van declaraties
 • de advisering, bemiddeling en verwijzing
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • voor marketing- en communicatie activiteiten
 • voor werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • De hierboven al benoemde soorten persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Daarbij geldt dat deze gegevens door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, daarom in het kader van de dienstverlening vrijwillig van u zijn verkregen, dan wel door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt of wel via openbare (kennis)bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • De AVG bepaalt in artikel 6 “Rechtmatigheid van de verwerking” dat de verwerking alleen rechtmatig is indien aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan, citaat:1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • De voornaamste grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens door, in of namens een advocatenkantoor zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, de verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de in de AVG genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten:

 • de verkregen toestemming van betrokkene(n), lid a).
 • de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, lid b).
 • de wettelijke verplichting die op het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke rust zoals de vaststelling van de identiteit van de opdrachtgever, lid c).
 • het gerechtvaardigd belang van het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke, lid f).


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  • In het kader van de uitvoering van de opdracht worden persoonsgegevens gedeeld met andere personen, zoals gerechtelijke instanties en deurwaarders. Maar ook met anderen zoals notarissen, accountants, medici, (forensisch) deskundigen of personen werkzaam voor één van de genoemde derden.
  • In het geval er door het advocatenkantoor gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, te weten verwerkers, dan is de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd door middel van een verwerkersovereenkomst of eventuele aanvullende afspraken op het gebied van privacy.

Advocatenkantoor Van der Weijst deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Weijst, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Van der Weijst persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Weijst uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Van der Weijst ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van der Weijst hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het advocatenkantoo] gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het advocatenkantoo] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van der Weijst bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
  a. het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
  b. het recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
  c. het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (van feitelijke gegevens);
  d. het recht van verzet;
  e. het recht op dataportabiliteit;
  f. het recht op vergetelheid;
  g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Van der Weijst aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Advocatenkantoor Van der Weijst neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

 • Advocatenkantoor Van der Weijst kan gebruik maken van social media en/of bijvoorbeeld links plaatsen naar een website van een derde partij zoals LinkedIn.

Op de website(s) van Advocatenkantoor Van der Weijst kunnen links of knoppen (ook wel buttons genaamd) zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Advocatenkantoor Van der Weijst houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Van der Weijst kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van het advocatenkantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor  Van der Weijst op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van het advocatenkantoor kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Van der Weijst geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Van der Weijst heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan het advocatenkantoor een blog of forum aanbieden die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het advocatenkantoor is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft het advocatenkantoor dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Van der Weijst heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Per post:
Advocatenkantoor Van der Weijst
Gemondseweg 15
5292 NM Gemonde

Per mail:
weijst@advocaatvanderweijst.nl
anky@advocaatvanderweijst.nl

Per telefoon:
+31 73 551 83 98

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018 en 25 juni 2018.

1) Naar het voorbeeld van de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgestelde regeling ter zake.
2) General Data Protection Regulation.

 

Privacy Statement Advocatenkantoor Van der Weijst

Algemeen

 • De advocatuur berust traditiegetrouw op vertrouwelijkheid en geheimhouding. Advocatenkantoor Van der Weijst hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw dossier, uw gegevens en alles wat met de dienstverlening rond uw zaak te maken heeft. Het kantoor zal telkens uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 • Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan cliënten. Een verwijzing naar de door het kantoor gehanteerde toepasselijke algemene voorwaarden treft u op de site aan.

Advocatenkantoor Van der Weijst respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

 • Het advocatenkantoor is in de zin van de AVG/GDPR (EU) 2016/679 de verwerkings-verantwoordelijke.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.


Doel verwerking persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die u verstrekt worden alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn ge- of verkregen gebruikt, namelijk om als advocaat uw zaak zo goed mogelijk te behandelen. De door u als rechtzoekende verstrekte gegevens aan het kantoor die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening, zullen niet worden verwerkt.
 • De onderstaande gegevens die u verstrekt via een gesprek of bespreking, de email of per telefoon zullen worden verzameld:
  a. naam, bedrijfsnaam, gegevens van de rechtspersoon, uittreksel Handelsregister;
  b. adres, woonplaats, land en postcode gegevens;
  c. geslacht;
  d. telefoonnummer, vast, mobiel, faxnummer;
  e. geboortedatum en geboorteplaats;
  f. e-mailadres;
  g. financiële gegevens, IBAN bankrekeningnummer;
  h. identiteitsgegevens, aan de hand van identiteitsbewijs;
  i. taalkeuze;
  j. andere gegevens.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het innen van declaraties
 • de advisering, bemiddeling en verwijzing
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • voor marketing- en communicatie activiteiten
 • voor werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • De hierboven al benoemde soorten persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Daarbij geldt dat deze gegevens door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, daarom in het kader van de dienstverlening vrijwillig van u zijn verkregen, dan wel door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt of wel via openbare (kennis)bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • De AVG bepaalt in artikel 6 “Rechtmatigheid van de verwerking” dat de verwerking alleen rechtmatig is indien aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan, citaat:1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • De voornaamste grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens door, in of namens een advocatenkantoor zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting, de verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang.

Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de in de AVG genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten:

 • de verkregen toestemming van betrokkene(n), lid a).
 • de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, lid b).
 • de wettelijke verplichting die op het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke rust zoals de vaststelling van de identiteit van de opdrachtgever, lid c).
 • het gerechtvaardigd belang van het kantoor als verwerkingsverantwoordelijke, lid f).


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  • In het kader van de uitvoering van de opdracht worden persoonsgegevens gedeeld met andere personen, zoals gerechtelijke instanties en deurwaarders. Maar ook met anderen zoals notarissen, accountants, medici, (forensisch) deskundigen of personen werkzaam voor één van de genoemde derden.
  • In het geval er door het advocatenkantoor gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, te weten verwerkers, dan is de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd door middel van een verwerkersovereenkomst of eventuele aanvullende afspraken op het gebied van privacy.

Advocatenkantoor Van der Weijst deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Weijst, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Van der Weijst persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Weijst uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Van der Weijst ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van der Weijst hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval het advocatenkantoo] gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het advocatenkantoo] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Van der Weijst bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
  a. het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
  b. het recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
  c. het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (van feitelijke gegevens);
  d. het recht van verzet;
  e. het recht op dataportabiliteit;
  f. het recht op vergetelheid;
  g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Van der Weijst aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Advocatenkantoor Van der Weijst neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

 • Advocatenkantoor Van der Weijst kan gebruik maken van social media en/of bijvoorbeeld links plaatsen naar een website van een derde partij zoals LinkedIn.

Op de website(s) van Advocatenkantoor Van der Weijst kunnen links of knoppen (ook wel buttons genaamd) zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Advocatenkantoor Van der Weijst houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Van der Weijst kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van het advocatenkantoor te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor  Van der Weijst op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van het advocatenkantoor kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Van der Weijst geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Van der Weijst heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) kan het advocatenkantoor een blog of forum aanbieden die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Het advocatenkantoor is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft het advocatenkantoor dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Van der Weijst heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Per post:
Advocatenkantoor Van der Weijst
Gemondseweg 15
5292 NM Gemonde

Per mail:
weijst@advocaatvanderweijst.nl
anky@advocaatvanderweijst.nl

Per telefoon:
+31 73 551 83 98

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018 en 25 juni 2018.

1) Naar het voorbeeld van de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgestelde regeling ter zake.
2) General Data Protection Regulation.

 

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: weijst@advocaatvanderweijst.nl

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming