Disclaimer

Advocatenkantoor Van der Weijst is de handelsnaam van Mr. JAAW Advocatenkantoor BV kantoorhoudende te Gemonde, Gemeente St-Michielsgestel. Uitsluitend Advocatenkantoor Van der Weijst ingeschreven bij de KvK onder nummer 17192298 geldt als opdrachtnemer.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Advocatenkantoor Van der Weijst aanvaardt deswege geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website dan wel de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of het kantoor te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Als u zekerheid wenst te verkrijgen omtrent regelgeving, besluiten of formuleringen dient u de originele documenten te raadplegen zoals deze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Advocatenkantoor Van der Weijst. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Advocatenkantoor Van der Weijst. Advocatenkantoor Van der Weijst is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op deze website berusten bij Advocatenkantoor Van der Weijst en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Van der Weijst. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Advocatenkantoor Van der Weijst behoudt zich het op het logo en foto’s rustende auteursrecht voor. Het kantoor geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Advocatenkantoor Van der Weijst behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Website statistieken
Advocatenkantoor Van der Weijst kan nu of in de toekomst gebruik maken van cookies en website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Privacy
Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Advocatenkantoor Van der Weijst de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016 / 679, iwtr. 25-05-2018). Persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Van der Weijst alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden in het kader van de uitoefening van de advocatuur.

Disclaimer

Advocatenkantoor Van der Weijst is de handelsnaam van Mr. JAAW Advocatenkantoor BV kantoorhoudende te Gemonde, Gemeente St-Michielsgestel. Uitsluitend Advocatenkantoor Van der Weijst ingeschreven bij de KvK onder nummer 17192298 geldt als opdrachtnemer.

Beperkte aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Advocatenkantoor Van der Weijst aanvaardt deswege geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website dan wel de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of het kantoor te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Als u zekerheid wenst te verkrijgen omtrent regelgeving, besluiten of formuleringen dient u de originele documenten te raadplegen zoals deze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Advocatenkantoor Van der Weijst. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Advocatenkantoor Van der Weijst. Advocatenkantoor Van der Weijst is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten op deze website berusten bij Advocatenkantoor Van der Weijst en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Van der Weijst. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Advocatenkantoor Van der Weijst behoudt zich het op het logo en foto’s rustende auteursrecht voor. Het kantoor geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Advocatenkantoor Van der Weijst behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Website statistieken
Advocatenkantoor Van der Weijst kan nu of in de toekomst gebruik maken van cookies en website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Privacy
Advocatenkantoor Van der Weijst verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Advocatenkantoor Van der Weijst de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016 / 679, iwtr. 25-05-2018). Persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Van der Weijst alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden in het kader van de uitoefening van de advocatuur.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: weijst@advocaatvanderweijst.nl

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media
- Waarneming