Download hier de stukken m.b.t. kort geding Viruswaarheid vs. de Nederlandse Staat

Algemene Voorwaarden

I. Het kantoor

1.1. Mr. JAAW Advocatenkantoor B.V., nader: “het kantoor” te noemen, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17192298, en als RSIN: 817002467. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam “Advocatenkantoor Van der Weijst”.
1.2. De bedingen in deze algemene voorwaarden (AV) zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van alle (rechts)personen die met of aan het kantoor verbonden zijn, dan wel alle andere personen die voor het kantoor werkzaam zijn en/of bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten het kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn, inclusief (een) voormalige werknemer(s), (een) erfgena(a)m(en) daaronder begrepen.
1.3. Deze AV zijn van toepassing op alle opdrachten die het kantoor heeft ontvangen en door hem zijn bevestigd of waaraan het kantoor uitvoering geeft en op alle diensten die het kantoor verleent, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen als gevolg van of in verband met deze opdracht(en), werkzaamhe(i)d(en) en dienst(en).
1.4. Indien een opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen. 6:227b lid 1 en 6:227c BW uitgesloten.
1.5. De toepasselijkheid van AV waarnaar opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. Uitsluitend deze AV zijn van toepassing op overeenkomsten met het kantoor.

II. De overeenkomst

2.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard, dan wel dat daaraan uitvoering wordt gegeven, door feitelijk met werkzaamheden te beginnen. Door in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden verklaart de cliënt zich akkoord met de toepasselijkheid van en de inhoud van de AV. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
2.2 De overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand met het kantoor als rechtspersoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en van art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De persoon of personen die voor het kantoor werken of werkzaam zijn, zijn nimmer persoonlijk gebonden en ook niet persoonlijk aansprakelijk.
2.3 Het kantoor is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden (een) derde(n) in te schakelen. Bij het inschakelen van de derde(n) zal het kantoor trachten tevoren te overleggen met de opdrachtgever.
2.4 De uitvoering van de opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Tenzij door het kantoor uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mag een ander dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de door het kantoor voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of diensten dan wel de uitvoering daarvan afgaan en kan een ander daaraan geen rechten ontlenen.
2.5 In het geval er sprake is van de dienstverlening aan een rechtspersoon, geldt dat de contactpersoon erkent in privé aansprakelijk te zijn voor de tijdige en juiste voldoening van de factuur.
2.6 De reikwijdte van de werkzaamheden en diensten van het kantoor strekt zich uitsluitend uit tot juridische aspecten naar Nederlands recht. Indien documenten die het kantoor opstelt of waarover het adviseert zich uitstrekken tot andere aspecten of disciplines, zoals bijvoorbeeld commerciële, financiële of fiscale aspecten, dan wel een andere rechtssfeer of jurisdictie, dienen dergelijke aspecten door de opdrachtgever zelf, dan wel door andere door opdrachtgever zelf in te schakelen specialisten, te worden beoordeeld opdat de belangen van de opdrachtgever in aanmerking worden genomen.
2.7 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever, en of de contactpersoon, is en blijft gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden of verleende diensten, alsmede de vergoeding voor de nawerkzaamheden, d.w.z. de werkzaamheden verband houdende met het neerleggen en/of overdragen van de werkzaamheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van het kantoor.

III. Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door het kantoor leidt tot aansprakelijkheid, zal die steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.
3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,- jegens de opdrachtgever, en jegens derden beperkt tot een maximum van € 2.500.-Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na 3 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade.
3.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor de fouten van door het kantoor ingeschakelde derden, of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, internetverbindingen, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, één en ander in de ruimste zin des woords. Het kantoor aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor niet tijdig dan wel foutief bezorgde post, al dan niet aangetekend en/of door een koerier.
3.4 Het kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) derde(n) namens de opdrachtgever te aanvaarden. Het kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten of tekortkomingen van de derde(n). De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van (een) derde(n) die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.
3.5 In het geval dat het belang van opdrachtgever vergt dat een buitenlandse advocaat en/of deurwaarder of notaris dient te worden ingeschakeld, geldt dat het kantoor niet aansprakelijk is en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de aard en wijze van de uitvoering van die werkzaamheden door de buitenlandse advocaat, deurwaarder en/of notaris, alsmede voor de daarvoor in rekening te brengen kosten, nu diens werkzaamheden niet geacht kunnen worden onderdeel te zijn van de aan het kantoor verstrekte opdracht.
3.6 De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

IV. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient hij de derde op de inhoud van deze AV te wijzen en te bewerkstelligen dat deze AV ook door de derde worden aanvaard. Bij gebreke daarvan is de opdrachtgever aansprakelijk.
4.2 Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van zes van het berekende honorarium) en omzetbelasting, verschuldigd. Declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien een factuur niet binnen de redelijke termijn van 14 dagen is geretourneerd, en/of daartegen schriftelijk bezwaar is gemaakt, wordt de factuur geacht zonder protest behouden te zijn en levert de inhoud bewijs op van het bestaan, de juistheid en de omvang van het in rekening gebrachte bedrag en de werkzaamheden. Indien niet schriftelijk en binnen 14 dagen bezwaar tegen de hoogte van de declaratie is gemaakt, is het recht daartoe vervallen.
4.3 Indien een opdracht wordt verstrekt door een rechtspersoon, dan is de natuurlijke persoon die (indirect) bestuurder daarvan is en de opdracht verstrekt aan het kantoor, gehouden stipt toe te zien op de tijdige voldoening van de factuur, bij gebreke waarvan de bestuurder ter zake diens aansprakelijkheid erkent jegens het kantoor tot voldoening van het factuurbedrag.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119a BW, alsmede voor alle door het kantoor gemaakte invorderingskosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is het kantoor en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is en verleent de opdracht¬gever toestemming tot die verrekening. Alle buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen, dan wel anderszins de betaling uit te stellen.
4.6 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
4.7 Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
4.8 Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredig honorarium aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of plaats vindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het tarief.
4.9 Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen, wordt het kantoor of de persoon die de opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het griffierecht verschuldigd wordt pas worden verricht, indien aan het kantoor bij wijze van voorschot het bedrag is voldaan. Het bedrag dient zo spoedig mogelijk op verzoek doch uiterlijk een week voordat de handeling verricht dient te worden door het kantoor te zijn ontvangen. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het bedrag niet tijdig door opdrachtgever is voldaan.
4.10 Opdrachtgever is op eerste verzoek van het kantoor gehouden tot het stellen van voldoende zekerheid en/of inbetalinggeving, indien een opeisbare vordering van het kantoor onvoldaan blijft. Het kantoor is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij, dan wel de aan het kantoor verbonden Stichting Beheer Derdengelden, van opdrachtgever onder zich heeft of aan opdrachtgever schuldig is.
4.11 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn tot voldoening overgaat, is het kantoor direct gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden over te gaan en tot neerlegging van de opdracht, in welk geval een einddeclaratie zal worden opgemaakt. In dat geval wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van de neergelegde opdracht.
4.12 Afgifte van stukken door of namens de opdrachtgever aan het kantoor overhandigd en van stukken ten behoeve van opdrachtgever vervaardigd, zal eerst geschieden na voldoening van de openstaande declaratie(s) met bijkomende kosten.

V. Diverse onderwerpen

5.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Het kantoor heeft het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
5.3 Deze AV zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van een interpretatieverschil tussen een anderstalige opdrachtgever op basis van diens taalbegrip en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden van het kantoor, zal de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bindend zijn.
5.4 Het kantoor is te allen tijde gerechtigd deze AV te wijzigen. Na wijziging treden de gewijzigde voorwaarden direct in de plaats van de voorgaande tekst en is opdrachtgever daaraan gebonden. De opdrachtgever erkent zulks.
5.5 Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt opdrachtgever er mee in dat dit wordt gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht.
5.6 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zonder nader bericht kan worden vernietigd.
5.7 AVG: het kantoor leeft de Algemene Verordening Gegevensverwerking na.

De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de website van het kantoor (www.advocaatvanderweijst.nl).

Deze voorwaarden zijn in april 2018 herzien en zijn tevens geplaatst op de website van het kantoor.

Algemene Voorwaarden

I. Het kantoor

1.1. Mr. JAAW Advocatenkantoor B.V., nader: “het kantoor” te noemen, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17192298, en als RSIN: 817002467. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam “Advocatenkantoor Van der Weijst”.
1.2. De bedingen in deze algemene voorwaarden (AV) zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van alle (rechts)personen die met of aan het kantoor verbonden zijn, dan wel alle andere personen die voor het kantoor werkzaam zijn en/of bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten het kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn, inclusief (een) voormalige werknemer(s), (een) erfgena(a)m(en) daaronder begrepen.
1.3. Deze AV zijn van toepassing op alle opdrachten die het kantoor heeft ontvangen en door hem zijn bevestigd of waaraan het kantoor uitvoering geeft en op alle diensten die het kantoor verleent, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen als gevolg van of in verband met deze opdracht(en), werkzaamhe(i)d(en) en dienst(en).
1.4. Indien een opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen. 6:227b lid 1 en 6:227c BW uitgesloten.
1.5. De toepasselijkheid van AV waarnaar opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. Uitsluitend deze AV zijn van toepassing op overeenkomsten met het kantoor.

II. De overeenkomst

2.1 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard, dan wel dat daaraan uitvoering wordt gegeven, door feitelijk met werkzaamheden te beginnen. Door in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden verklaart de cliënt zich akkoord met de toepasselijkheid van en de inhoud van de AV. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
2.2 De overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand met het kantoor als rechtspersoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en van art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. De persoon of personen die voor het kantoor werken of werkzaam zijn, zijn nimmer persoonlijk gebonden en ook niet persoonlijk aansprakelijk.
2.3 Het kantoor is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden (een) derde(n) in te schakelen. Bij het inschakelen van de derde(n) zal het kantoor trachten tevoren te overleggen met de opdrachtgever.
2.4 De uitvoering van de opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Tenzij door het kantoor uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mag een ander dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de door het kantoor voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden of diensten dan wel de uitvoering daarvan afgaan en kan een ander daaraan geen rechten ontlenen.
2.5 In het geval er sprake is van de dienstverlening aan een rechtspersoon, geldt dat de contactpersoon erkent in privé aansprakelijk te zijn voor de tijdige en juiste voldoening van de factuur.
2.6 De reikwijdte van de werkzaamheden en diensten van het kantoor strekt zich uitsluitend uit tot juridische aspecten naar Nederlands recht. Indien documenten die het kantoor opstelt of waarover het adviseert zich uitstrekken tot andere aspecten of disciplines, zoals bijvoorbeeld commerciële, financiële of fiscale aspecten, dan wel een andere rechtssfeer of jurisdictie, dienen dergelijke aspecten door de opdrachtgever zelf, dan wel door andere door opdrachtgever zelf in te schakelen specialisten, te worden beoordeeld opdat de belangen van de opdrachtgever in aanmerking worden genomen.
2.7 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever, en of de contactpersoon, is en blijft gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden of verleende diensten, alsmede de vergoeding voor de nawerkzaamheden, d.w.z. de werkzaamheden verband houdende met het neerleggen en/of overdragen van de werkzaamheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van het kantoor.

III. Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door het kantoor leidt tot aansprakelijkheid, zal die steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.
3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 5.000,- jegens de opdrachtgever, en jegens derden beperkt tot een maximum van € 2.500.-Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na 3 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade.
3.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor de fouten van door het kantoor ingeschakelde derden, of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, internetverbindingen, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, één en ander in de ruimste zin des woords. Het kantoor aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor niet tijdig dan wel foutief bezorgde post, al dan niet aangetekend en/of door een koerier.
3.4 Het kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) derde(n) namens de opdrachtgever te aanvaarden. Het kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten of tekortkomingen van de derde(n). De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van (een) derde(n) die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.
3.5 In het geval dat het belang van opdrachtgever vergt dat een buitenlandse advocaat en/of deurwaarder of notaris dient te worden ingeschakeld, geldt dat het kantoor niet aansprakelijk is en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de aard en wijze van de uitvoering van die werkzaamheden door de buitenlandse advocaat, deurwaarder en/of notaris, alsmede voor de daarvoor in rekening te brengen kosten, nu diens werkzaamheden niet geacht kunnen worden onderdeel te zijn van de aan het kantoor verstrekte opdracht.
3.6 De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

IV. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient hij de derde op de inhoud van deze AV te wijzen en te bewerkstelligen dat deze AV ook door de derde worden aanvaard. Bij gebreke daarvan is de opdrachtgever aansprakelijk.
4.2 Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van zes van het berekende honorarium) en omzetbelasting, verschuldigd. Declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien een factuur niet binnen de redelijke termijn van 14 dagen is geretourneerd, en/of daartegen schriftelijk bezwaar is gemaakt, wordt de factuur geacht zonder protest behouden te zijn en levert de inhoud bewijs op van het bestaan, de juistheid en de omvang van het in rekening gebrachte bedrag en de werkzaamheden. Indien niet schriftelijk en binnen 14 dagen bezwaar tegen de hoogte van de declaratie is gemaakt, is het recht daartoe vervallen.
4.3 Indien een opdracht wordt verstrekt door een rechtspersoon, dan is de natuurlijke persoon die (indirect) bestuurder daarvan is en de opdracht verstrekt aan het kantoor, gehouden stipt toe te zien op de tijdige voldoening van de factuur, bij gebreke waarvan de bestuurder ter zake diens aansprakelijkheid erkent jegens het kantoor tot voldoening van het factuurbedrag.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119a BW, alsmede voor alle door het kantoor gemaakte invorderingskosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is het kantoor en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is en verleent de opdracht¬gever toestemming tot die verrekening. Alle buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag komen voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen, dan wel anderszins de betaling uit te stellen.
4.6 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
4.7 Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
4.8 Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredig honorarium aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of plaats vindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het tarief.
4.9 Bij het aanbrengen van een dagvaarding, het instellen van een eis, het indienen van een verzoek of het voeren van verweer en bij andere in de wet genoemde gevallen, wordt het kantoor of de persoon die de opdracht feitelijk uitvoert aansprakelijk voor de betaling van griffierecht. In die gevallen zal de handeling waardoor het griffierecht verschuldigd wordt pas worden verricht, indien aan het kantoor bij wijze van voorschot het bedrag is voldaan. Het bedrag dient zo spoedig mogelijk op verzoek doch uiterlijk een week voordat de handeling verricht dient te worden door het kantoor te zijn ontvangen. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het bedrag niet tijdig door opdrachtgever is voldaan.
4.10 Opdrachtgever is op eerste verzoek van het kantoor gehouden tot het stellen van voldoende zekerheid en/of inbetalinggeving, indien een opeisbare vordering van het kantoor onvoldaan blijft. Het kantoor is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens opdrachtgever aan zichzelf te verpanden al hetgeen zij, dan wel de aan het kantoor verbonden Stichting Beheer Derdengelden, van opdrachtgever onder zich heeft of aan opdrachtgever schuldig is.
4.11 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn tot voldoening overgaat, is het kantoor direct gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden over te gaan en tot neerlegging van de opdracht, in welk geval een einddeclaratie zal worden opgemaakt. In dat geval wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van de neergelegde opdracht.
4.12 Afgifte van stukken door of namens de opdrachtgever aan het kantoor overhandigd en van stukken ten behoeve van opdrachtgever vervaardigd, zal eerst geschieden na voldoening van de openstaande declaratie(s) met bijkomende kosten.

V. Diverse onderwerpen

5.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Het kantoor heeft het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
5.3 Deze AV zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van een interpretatieverschil tussen een anderstalige opdrachtgever op basis van diens taalbegrip en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden van het kantoor, zal de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bindend zijn.
5.4 Het kantoor is te allen tijde gerechtigd deze AV te wijzigen. Na wijziging treden de gewijzigde voorwaarden direct in de plaats van de voorgaande tekst en is opdrachtgever daaraan gebonden. De opdrachtgever erkent zulks.
5.5 Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt opdrachtgever er mee in dat dit wordt gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht.
5.6 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zonder nader bericht kan worden vernietigd.
5.7 AVG: het kantoor leeft de Algemene Verordening Gegevensverwerking na.

De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de website van het kantoor (www.advocaatvanderweijst.nl).

Deze voorwaarden zijn in april 2018 herzien en zijn tevens geplaatst op de website van het kantoor.

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
Fax: 073-551 83 99
Kvk: 17192298
Mail:

PRAKTISCHE INFO

- Op werkdagen van 9:00 - 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media

 

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit. Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid bent u op het goede adres.

Dit is de lijfspreuk van Hans van der Weijst.

 

CONTACTINFORMATIE

Mr. J.A.A. van der Weijst
Gemondseweg 15,
5292 NM Gemonde

Tel: 073-551 83 98
E-mail: [email protected]

Kvk: 17192298

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Geopend op werkdagen van 9:00 tot 17:00
- Kantoorklachtenregeling
- Het begrip advocaat
- Algemene voorwaarden
- Disclaimer
- Media